Voorbereidingen

Alle leden en passanten zijn weer van harte welkom, seizoen 2024 is geopend en de havenmeesters zullen jullie met open armen ontvangen.


Haven reglement WSV Hargervaart

Index  

 1. Voorwoord

 2. Reglement toepassing

 3. Regelhandhaving en controle

 4. Taken havenmeester

 5. Meldplicht

 6. Afmeren

 7. Tarieven

 8. Regels

 9. Onderhoud

 10. Stalling

 11. Afval

 12. Elektra

 13. Brandgevaar

 14. Verzekering

 15. Aansprakelijkheid

 16. Hinder

 17. Aanwijzingen

 18. Ondersteuning

 19. Bevoegdheden

 20. Slotbepaling

Voorwoord:   ↵

WSV Hargervaart is opgericht om de Waterrecreatie aan de “Hargervaart en Hondsbossche Vaart” te laten voortbestaan op een niet commerciële basis. De haven wordt beheerd door vrijwilligers.

In het havenreglement zijn regels opgesteld om duidelijkheid te verschaffen over rechten en plichten bij gebruik van de accommodatie. Comfort en veiligheid voor de gebruikers en zorg voor het milieu zijn hierbij uitgangspunten. Ieder lid dient op de hoogte te zijn van de regels in dit havenreglement.

Bij het afmeren van een vaartuig in de jachthaven verbindt de eigenaar zich aan de bepalingen vermeld in dit havenreglement.

 

Artikel 1  

Reglement toepassing   ↵ 

Dit reglement is van toepassing op het bij de Watersportvereniging Hargervaart in exploitatie zijnde wateroppervlak, de Hargervaart, vanaf Hargervaart W4 tot de Hondsbossche Vaart en de Hondsbossche Vaart vanaf de Hargervaart tot aan de brug in de Hargerweg, met de daaraan grenzende taluds, terreinen, steigers, constructies, bebouwing, wegen en paden.

 

Artikel 2

Regelhandhaving en controle   ↵

De Havenmeester is belast met de regeling van en de controle op de dagelijkse gang van zaken in de haven. 

Artikel 3

Taken havenmeester   ↵

De taak van de Havenmeester: 

 1. Registreert de binnengekomen passanten, geïnde liggelden en toeristenbelasting. 
 2. Int de daarvoor geldende vergoeding en draagt de geïnde gelden af aan de penningmeester. 
 3. Is belast met de uitvoering van het havenreglement en is hiervoor verantwoording verschuldigd aan het dagelijks Bestuur van de watersportvereniging.

Artikel 4

Meldplicht   ↵

 1. De eigenaar/gebruiker, die met zijn vaartuig als lid of passant de haven bezoekt dient zich bij aankomst te melden bij de havenmeester
 2. Het verzoek bij de havenmeester voor één van de mindervalide plekken kan alleen worden ingewilligt met zijn toestemming en indien gevraagd na overleg van een invalide kaart.
 3. Het verzoek om een 230 Volt aansluiting wordt alleen ingewilligd bij medische noodzaak. Na overleg van een doktersverklaring zal de havenmeester een plek toewijzen om zo van een 230 Volt walaansluiting, tegen het geldende tarief, gebruik te kunnen maken. Deze aansluitingen bevinden zich in de directe nabijheid van de sanitair units.
  1. De afname van stroom wordt in of uitgeschakeld  tijdens de aanwezigheidsuren van de havenmeester en beperkt tot die uren dat het gebruik van medische apparatuur dit vergt. Bij misbruik wordt de aansluiting afgesloten. 

Artikel 5

Afmeren   ↵  

 1. M.u.v. van de mindervaliden plaatsen, de eerste 3 aanlegplaatsen na het draaigat de 2 eerste ligplaatsen aan de zuidzijde van de 2de sanitaire unit en de laatste aanlegplaats (bocht Hargervaart – Hondsbosschevaart zijn er geen vaste aanlegplaatsen.  
 2. De minimale afstand tussen de boten bedraagt 2 meter.
 3. Indien door drukte of anderszins noodzakelijk is kan de havenmeester (verzoeken om) de boot max 10 meter te verplaatsen.
 4. Iedere eigenaar is verplicht zorg te dragen dat zijn vaartuig deugdelijk ligt afgemeerd en wel zodanig dat het vrij blijft van andere vaartuigen.
 5. Indien voor het afmeren c.q. verlaten van de ligplaats noodzakelijk is landvasten van naastliggende vaartuigen los te maken is men verplicht deze terstond weer deugdelijk te bevestigen.
 6. Elk vaartuig behoort met de nodige stootwillen te zijn uitgerust. Deze behoren in goede staat te zijn en van juiste afmeting. Wordt hieraan, naar het inzicht van de havenmeester, niet voldaan dan heeft deze het recht hierin te voorzien of te laten voorzien op kosten van de betrokken eigenaar

Artikel 6

Tarieven   ↵

Voor innemen van een ligplaats, per dag – periode of seizoenplaats is een vergoeding verschuldigd gebaseerd op strekkende meter. Deze tarieven worden jaarlijks na een voorstel van de penningmeester door de algemene ledenvergadering vastgesteld met uitzondering van de toeristenbelasting welke door de gemeente wordt bepaald. Deze tarieven zijn te vinden in het jaarverslag en op de website www.wsvhargervaart.nl.

Maximale berekende vaartuiglengte voor leden is 12 meter.  

Artikel 7

Regels   ↵

 1. Eenieder is gehouden in de jachthaven orde, rust en zindelijkheid te betrachten, de veiligheid in acht te nemen en te voorkomen, dat hij/zij door gedrag aanstoot geeft.
 2. Het is verboden de goede orde in de jachthaven te verstoren onder meer door:
  1. met onveilige of voor anderen hinderlijke snelheid in de haven te varen, max snelheid langs de afgemeerde boten is 6 km per uur;
  2. met auto’s langs de Hargervaart te rijden Let op! Het inrijverbod geldt vanaf parkeerplaats aan de Groeter zijde. Leden en of passanten zijn geen aanwonenden! Het pad langs de Hargervaart is door het Hoogheemraadschap alleen vrijgesteld voor voetgangers en fietsers;  
  3. stroomaggregaten of motoren te laten draaien wanneer daarvan de naburige boten last ondervinden;
  4. apparatuur te gebruiken of activiteiten te ontplooien, waarbij hinderlijk geluid of overlast wordt veroorzaakt;
  5. vuilnis of afval van welke aard dan ook in de haven te werpen, of gebouwen en terreinen te verontreinigen, bij ernstige overtreding wordt aangifte gedaan bij de waterbeheerder;
  6. onvoorzichtig om te gaan met vuur, olie, brandstof, gas of andere licht ontvlambare stoffen;
  7. open vuur te ontsteken, vuurpijlen te ontsteken of anderszins brandgevaarlijke handelingen te verrichten;
  8. tijdens het verblijf in de jachthaven gebruik te maken van de boordtoiletten, indien deze worden geloosd in het oppervlaktewater; 
  9. leidingwater, betrokken uit de aanwezige tappunten, te gebruiken voor dekspoelen;
  10. huisdieren alleen zijn toegestaan indien zij geen overlast veroorzaken. Honden te laten lopen, anders dan in de directe nabijheid van de en onder toezicht van de eigenaar. Uitwerpselen van huisdieren dienen onmiddellijk door de eigenaar/houder van het dier te worden opgeruimd;
  11. constructies of wijzigingen aan te brengen aan de jachthaven of eigendommen van de vereniging te beschadigen;
  12. grasveld en paden geheel of gedeeltelijk te blokkeren, vrije ruimte vanaf afrastering dijk minimaal 4 meter vrij te houden i.v.m. hulpdiensten; 
  13. tenten langer dan 4 en breder dan 3 meter te plaatsen;
  14. te zwemmen in het water van de Harger- en Hondsbosschevaart i.v.m. verontreiniging van het water;
  15. goederen in welke vorm dan ook in het water of op de jachthaven achter te laten;
  16. te vissen in de Harger- en Hondsbosschevaart zonder vergunning en of op een  zodanig wijze, dat daarvan door andere gebruikers hinder of last wordt  ondervonden;
  17. de grasmaaier te hinderen, windschermen, meubilair etc, dienen van het grasveld te worden verwijderd, indien hier niet aan wordt voldaan gaan wij er vanuit dat de eigenaar zelf het gras rondom het obstakel op maaihoogte houdt;
  18. afgemaaid gras over de afrastering van de zeedijk te gooien.

 

Artikel 8

Onderhoud   ↵ 

Het is niet toegestaan om (groot) onderhoud aan het vaartuig te verrichten.

 

Artikel 9

Stalling   ↵

Het is niet toegestaan om de boot tijdens het zomerseizoen in de haven afgemeerd commercieel te gebruiken en buiten het vaarseizoen in de Harger- en of Hondsbosschevaart te stallen. Met de eigenaren van de boten die al jarenlang in de Hargervaart overwinteren zijn afspraken gemaakt. 

 

Artikel 10

Afval   ↵ 

Het is niet toegestaan om zich van afval te ontdoen anders dan op onderstaande wijze.   

 1. Huishoudelijk afval kan gestort worden in containers, aan het begin en het einde van de Hargervaart.
 2. Chemische toiletten kunnen geleegd worden in de daarvoor bestemde stortbak, bij het toiletgebouw.

Artikel 11

Elektra   ↵

Het aanleggen van vaste- of semi-vaste elektrische leidingen is verboden. Het gebruik van elektriciteit via de in de haven aanwezige stopcontacten is slechts toegestaan na toestemming van de havenmeester en na betaling van de daarvoor vastgestelde vergoeding. De stroomafname is slechts toegestaan indien een losse 3 aderige kabel, welke zonder onderbreken van het aansluitpunt tot in het vaartuig voert, wordt gebruikt. Verbindingen van stekker en contrastekker, in welke uitvoering dan ook, zijn niet toegestaan.  

Artikel 12

Brandgevaar   ↵

De eigenaar of gebruiker van een gesloten vaartuig met ingebouwde motor of motor met losse tank is verplicht er zorg voor te dragen, dat zich een in goede staat verkerende en goede snelwerkende blusser, ter bestrijding van olie- en benzinebrand, aan boord bevindt. 

Artikel 13

Verzekering   ↵

Iedere eigenaar is verplicht tenminste een W.A.-verzekering af te sluiten om het bedoelde risico te dekken. Hij dient de desbetreffende polis te kunnen tonen.

Artikel 14

Aansprakelijkheid   ↵

 1. De vereniging is niet aansprakelijk voor een schade, hoe dan ook ontstaan, of voor diefstal van welk eigendom van de leden en of passanten.
 2. Iedere eigenaar is aansprakelijk voor de door hem of zijn vaartuig veroorzaakte schade aan de jachthaven en opstallen, zoals omschreven in art. 13, of de eigendommen van de leden/passanten.

Artikel 15

Hinder   ↵

Bij overtredingen van het havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden-passanten de toegang tot de haven te ontzeggen, terwijl de toegewezen ligplaatsen in dergelijke gevallen door het bestuur worden ingetrokken voor een door deze te bepalen termijn, waarna de ligplaats voor die termijn aan de vereniging vervalt. 

Artikel 16

Aanwijzingen   ↵  

Eigenaren of gebruikers zijn verplicht de aanwijzingen van de havenmeester op te volgen.  

Artikel 17

Ondersteuning   ↵

Alle leden zijn verplicht het bestuur zoveel mogelijk steun te verlenen om de goede gang van zaken in de jachthaven te bevorderen. 

Artikel 18

Bevoegdheden   ↵

Bij afwezigheid van de havenmeester is ieder bestuurslid bevoegd, indien de situatie geen uitstel gedoogt, de aan de havenmeester in het reglement opgedragen beslissingen te nemen.

Artikel 19

Slotbepaling   ↵

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.


 
 

WaterSportVereniging Hargervaart

Hargervaart 4

1871PL Schoorl

Havenmeester:

Telefoon : 06-42745193

Aanwezig: 09:00 - 10:00 en 17:00 - 18:00

Contactformulier

Bankrekeningnummer:

NL75 RABO 0131 3131 34

Postadres:

Kalf 82c

1509AE Zaandam 

 

 

 

WaterSportVereniging Hargervaart, kortweg WSVH, is een prachtige 1660 meter lange linthaven met een diepgang van 1.20 meter en vanaf  het Noord-Hollandskanaal richting Hargervaart te bereiken met een maximale doorvaarthoogte van 3.30 meter. Aan de Hargervaart kunnen vaartuigen met een tussenruimte van 2 meter achter elkaar afgemeerd worden. De haven ligt centraal in de omgeving van zee, zandstrand, duinen en bossen voorzien van diverse wandel en fietsroutes. Het zijn de vrijwilligers die de haven in topconditie houden zodat het fijn recreëren is. Meld je aan en beleef het mee!