Voorbereidingen

Alle leden en passanten zijn weer van harte welkom, seizoen 2024 is geopend en de havenmeesters zullen jullie met open armen ontvangen.

Huishoudelijk reglement WSV Hargervaart 

index

 1. Bestuur
 2. Voorzitter
 3. Secretaris
 4. Penningmeester
 5. Havenmeester
 6. Disfunctioneren bestuurslid
 7. Verkiezingen bestuur
 8. Rechten leden
 9. Adreswijziging
 10. Algemene ledenvergadering
 11. Presentielijst
 12. Geldmiddelen
 13. Kascommissie
 14. Haven reglement
 15. Ligplaatsen
 16. Aansprakelijkheid
 17. Slotbepaling
 18. Citeerartikel

 

Artikel 1 Bestuur

 1. Nieuwe bestuursleden zullen bij aanvang van het bestuurslidmaatschap goed geïnformeerd worden omtrent:
  • financiële toestand van de vereniging;
  • taken en afspraken van en tussen bestuursleden;
  • handelswijze van het bestuur zoals statuten en reglementen voorschrijven;
  • diverse afgesloten verzekeringen met voldoende dekking zoals een bestuursaansprakeljkheidsverzekerin.
 2. Het Bestuur beheert de zaken van de Vereniging overeenkomstig de Statuten en dit Reglement en zorgt voor de uitvoering van de besluiten van de Algemene Ledenvergadering. Zij kan zich in de uitoefening van haar taken doen bijstaan door derden.
 3. Het neemt alle maatregelen van orde en stelt alle reglementen, waaronder het Havenreglement vast, met uitzondering van het Huishoudelijk Reglement.
 4. Namens de Vereniging neemt het aangeboden schenkingen en/of gemaakte legaten aan of weigert die; het doet daarvan mededeling in de eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
 5. Ingeval de Vereniging tot erfgename is benoemd, beslist het Bestuur over het al of niet aanvaarden van de nalatenschap; het doet daarvan mededeling in de Eerstvolgende Algemene Leden Vergadering.
 6. Alle bestuursleden hebben, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, het recht inzage te nemen van de bescheiden der vereniging, waar en in wiens handen die zich ook mogen bevinden.
 7. De voorzitter en secretaris vormen het dagelijks bestuur van de vereniging

 

Artikel  2 Voorzitter ↵ 

 1. De voorzitter is bij elke officiële vertegenwoordiging de woordvoerder van het bestuur, tenzij hij/zij deze taak aan een ander bestuurslid heeft overgedragen.
 2. De Voorzitter leidt de vergaderingen van het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering.
 3. Bij zijn afwezigheid neemt één der overige bestuursleden de leiding der vergadering op zich.

 

Artikel 3 De secretaris

 1. De Secretaris is belast met het houden der notulen en zorgt, dat in elke Algemene Leden Vergadering een presentielijst aanwezig is. Voorts voert hij de correspondentie ten dienste van de Vereniging.
 2. Hij/zij brengt in de Algemene Ledenvergadering verslag uit over de lotgevallen van de Vereniging in het afgelopen jaar.
 3. Het archief van de Vereniging is aan zijn/haar zorgen toevertrouwd.
 4. Hij/zij voert de ledenadministratie
 5. Brieven worden door hem/haar getekend: "Namens het bestuur van de “Watersportvereniging Hargervaart”. 

 

Artikel 4  Penningmeester ↵ 

 1. De Penningmeester beheert en is verantwoordelijk voor de gelden en andere fondsen van de vereniging.
 2. De penningmeester doet een voorstel over de contributie, liggelden en overige tarieven in de Algemene Leden Vergadering.
 3. Uitgaven welke een bedrag van duizend euro te boven gaan, mogen slechts door hem/haar worden gedaan na akkoord bevinding door het dagelijks bestuur
 4. Hi/zij j doet alle door het Bestuur en de Algemene Ledenvergadering goedgekeurde uitgaven en int de contributie en andere aan de Vereniging verschuldigde gelden op tijdstippen dat deze opeisbaar zijn geworden
 5. Hij/zij zorgt voor een geregelde en overzichtelijke boekhouding en geeft in de algemene vergadering rekening en verantwoording van de financiële toestand van de vereniging.

  

Artikel 5 havenmeester ↵ 

 1. De havenmeester int de havengelden, toeristenbelasting en is belast met het dagelijks toezicht van de haven.

 

Artikel 6 Disfunctioneren Bestuurslid ↵ 

 1. Bij onvoldoende functioneren van een bestuurslid kan het bestuur bij meerderheid van stemmen besluiten tot herverdeling van de bestuursfuncties.

 

Artikel 7 Verkiezingen bestuur ↵  

 1. Het oprichtingsbestuur blijft in haar functie tot de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar van 2013. Vanaf dat jaar treedt ieder jaar twee van de zittende bestuursleden af, volgens een vast te stellen rooster. Leden van het dagelijks bestuur kunnen niet gelijktijdig aftredend zijn. De aftredende bestuursleden is/zijn dadelijk herkiesbaar. 
 2. Bestuurskandidaten, moeten uiterlijk veertien dagen voor de betreffende vergadering schriftelijk worden voorgedragen door het bestuur of ten minste vijf leden, waarbij een bereidverklaring van de kandidaat gevoegd moet zijn.
 3. Het bestuur is alleen gerechtigd besluiten te nemen als de meerderheid aanwezig is.
 4. Wanneer drie leden van het bestuur een bestuursvergadering wenselijk achten, is de voorzitter gehouden daaraan zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen acht dagen te voldoen.

 

Artikel 8 Rechten Leden ↵ 

 1. Ieder lid heeft recht op een ligplaats, voor zo ver deze beschikbaar is;
 2. Ieder lid of zijn gezin heeft toegang tot de terreinen en de haven accommodaties van de vereniging
 3. Personen wie het lidmaatschap geweigerd is of die ontzet zijn uit het lidmaatschap, dan wel aan wie het lidmaatschap is opgezegd door de Vereniging, mogen niet eerder dan na één jaar en dan slechts met toestemming van het Bestuur, worden geïntroduceerd. Elke introductie is slechts voor één dag geldig.
 4. Leden, die bezwaar hebben tegen een maatregel of een beslissing van een in functie handelend Bestuurslid of gemachtigde van het Bestuur, kunnen daartegen bezwaar maken bij het Bestuur.
 5. Zij dienen daartoe zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen twee weken nadat zij kennis hebben genomen van die maatregel of beslissing, een schriftelijk met redenen omkleed bezwaar daartegen in bij de Secretaris.
 6. Op dezelfde wijze staat beroep open op de Algemene Vergadering van beslissingen of handelingen van het Bestuur.

 

Artikel 9 Adreswijziging ↵ 

 1. De leden zijn verplicht eventuele wijzigingen in hun contact gegevens zo spoedig mogelijk ter kennis van de Secretaris, dan wel van degene die de administratie van de Vereniging voert, te brengen.

 

Artikel 10 Algemene ledenvergadering ↵ 

 1. Omtrent punten, die niet in de oproeping tot de Algemene Ledenvergadering gemeld zijn, kan niettemin een besluit worden genomen, tenzij het Bestuur of ten minste dertig stemgerechtigde leden zich daartegen verzetten.
 2. De voorzitter heeft het recht bij te lange duur van een vergadering, deze te verdagen. Zij komt alsdan zonder nadere schriftelijke oproeping bijeen op een door de vergadering te bepalen tijdstip.

Artikel 11 Presentielijst ↵ 

 1. Er worden geacht zoveel stemgerechtigde leden ter vergadering aanwezig te zijn als het aantal hunner handtekeningen op de presentielijst bedraagt.

 

Artikel 12 Geldmiddelen ↵ 

 1. De hoogte van de contributie voor het lidmaatschap wordt vastgesteld op voorstel van de penningmeester in de Algemene Leden Vergadering.
 2. De contributie is bij vooruitbetaling voor het gehele bedrag verschuldigd.
 3. Wie in de loop van het verenigingsjaar lid wordt, betaalt de volle contributie.
 4. Het Bestuur kan besluiten voor individuele dan wel voor bepaalde groepen van leden of, buitengewone leden afwijkende regelen vast te stellen voor de hoogte of de wijze van betaling van contributie, inschrijfgeld en liggeld.
 5. Indien betaling der contributie of van andere aan de vereniging verschuldigde gelden niet dadelijk na aanbieding der nota geschiedt, zal er een schriftelijke aanmaning volgen om het verschuldigde alsnog binnen twee weken te voldoen. Heeft alsdan geen betaling plaats gevonden, dan wordt het lidmaatschap van de desbetreffende persoon door de Vereniging opgezegd, zonder dat daarvoor verdere formaliteiten van de zijde van de Vereniging nodig zijn.
 6. Het herhaaldelijk pas na aanmaning betalen van verschuldigde bedragen kan door het Bestuur worden beschouwd als een omstandigheid op grond waarvan het van de Vereniging niet langer kan worden vereist het lidmaatschap te laten voortduren, als bedoeld in artikel 6, lid 5.4 van de Statuten WSV Hargervaart.

 

Artikel 13 Kascommissie ↵ 

De kascommissie wordt jaarlijks gekozen door de Algemene Leden Vergadering. Zij bestaat uit 2 meerderjarige stemgerechtigde leden en één reserve lid. Elk jaar treedt het langstzittende kascommissielid af. Het reserve lid wordt dan lid. De A.L.V. kiest een nieuw reserve lid.

De kascommissie:

  1. houdt toezicht op het door de penningmeester gevoerde financiële beheer;
  2. controleert hiertoe tenminste éénmaal per jaar de boeken, rekeningen en bescheiden; 3. rapporteert over haar bevindingen aan de A.LV.
  3. adviseert de Algemene vergadering over het verlenen van decharge aan de penningmeester;
  4. doet zonodig voorstellen aan het bestuur over het (te voeren) financiële beleid.

 

Artikel 14 Haven reglement ↵  

Het havenreglement beschrijft regels in verband met ordelijke beheer van de haven;

  1. Het Havenreglement is opgesteld en van toepassing op alle vaartuigen en personen die de haven aandoen c.q. er gebruik van maken.
  2. Bij overtredingen van het Havenreglement, welke niet op eerste sommatie ongedaan worden gemaakt of ophouden, heeft het bestuur de bevoegdheid de betreffende leden of niet-leden de toegang tot de haven te ontzeggen.
  3. Bij overtredingen van het Havenreglement die schade veroorzaken aan de jachthaven en/of aan het milieu in de jachthaven, wordt de schade hersteld op kosten van de overtreder. Eventuele boetes bij milieuverontreiniging worden verhaald op de veroorzaker van die verontreiniging.

 

Artikel 15 Ligplaatsen

  1. Een lid kan geen recht op een ligplaats doen gelden.
  2. In het havenreglement kunnen in verband met toezicht of andere aanverwante zaken, een aantal ligplaatsen aangewezen als vaste ligplaats.
  3. Het principe blijft van wie het eerst komt.
  4. Mindervalide plaatsen mogen alleen in gebruik genomen worden na toestemming van de havenmeester.
  5. Het is niet toegestaan met het vaartuig commercieel gebruik van een ligplaats te maken.
  6. Indien aan het gestelde in het havenreglement niet wordt voldaan, dan is het Bestuur gerechtigd de verhuur van een ligplaats op te zeggen.
  7. Alvorens het gestelde in lid 6 toe te passen, zal het desbetreffende lid bij aangetekend schrijven een waarschuwing ontvangen.
  8. Tegen een beslissing van het Bestuur als onder lid 6 genoemd staat geen beroep open.

 

Artikel 16 Aansprakelijkheid ↵ 

 1. De Vereniging is tegenover haar leden niet aansprakelijk voor verlies of schade, welke ook door hen te lijden, als gevolg van handelingen of nalatigheid van het Bestuur, van              Bestuursleden, van door het Bestuur gemachtigden of van hen, die in dienst van de Vereniging zijn.
 2. Het Bestuur, de Bestuursleden, door het Bestuur gemachtigden of personen, die in dienst van de Vereniging zijn, zijn, voor zo ver zij namens de Vereniging handelen, tegenover de leden niet aansprakelijk voor verlies of schade, welke ook door hen te lijden, als gevolg van  het handelen of nalaten van de genoemde personen.
 3. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid laat onverlet de persoonlijke aansprakelijkheid van hem aan wiens schuld dit verlies of schade is te wijten, in die gevallen dat deze niet            namens de Vereniging optreedt.

 

Artikel 17 Slotbepalig ↵ 

 1. In gevallen waarin dit reglement niet voorziet nemen het dagelijks bestuur, in nader overleg met de andere bestuursleden, een beslissiung die onmiddeilijk van kracht is na afkondiging middels het mededelingenbord en op de website www.wsvhargervaart.nl tot nadere goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering.

 

Artikel 18 Citeerartikel

 1. Dit reglement kan aangehaald worden als Huishoudelijk reglement van WaterSportVereniging Hargervaart en is vastgesteld op 19 maart 2022 in de Algemene Leden Vergadering.


   
   

  WaterSportVereniging Hargervaart

  Hargervaart 4

  1871PL Schoorl

  Havenmeester:

  Telefoon : 06-42745193

  Aanwezig: 09:00 - 10:00 en 17:00 - 18:00

  Contactformulier

  Bankrekeningnummer:

  NL75 RABO 0131 3131 34

  Postadres:

  Kalf 82c

  1509AE Zaandam 

   

   

   

  WaterSportVereniging Hargervaart, kortweg WSVH, is een prachtige 1660 meter lange linthaven met een diepgang van 1.20 meter en vanaf  het Noord-Hollandskanaal richting Hargervaart te bereiken met een maximale doorvaarthoogte van 3.30 meter. Aan de Hargervaart kunnen vaartuigen met een tussenruimte van 2 meter achter elkaar afgemeerd worden. De haven ligt centraal in de omgeving van zee, zandstrand, duinen en bossen voorzien van diverse wandel en fietsroutes. Het zijn de vrijwilligers die de haven in topconditie houden zodat het fijn recreëren is. Meld je aan en beleef het mee!