hargervaart1

Opening seizoen

Laat de brandstof prijs je niet weerhouden om de route naar WSV Hargervaart te ondernemen, leden en passanten zijn weer van harte welkom.


Statuten Watersportvereniging Hargervaart

WSV Hargervaart

Index

 1. Naam en zetel
 2. Duur
 3. Boekjaar
 4. Doel en middelen
 5. Leden
 6. Lidmaatschap
 7. Geldmiddelen
 8. Stemrecht
 9. Vergaderingen
 10. Bestuur
 11. Wijzigingen
 12. Huishoudelijk reglement
 13. Ontbinding
 14. Slotbepaling

 

Artikel 1 Naam en zetel. ↵ 

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Hargervaart (WSV Hargervaart)
Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergen en kiest domicilie ten huize van haar secretaris.

 

Artikel 2 Duur. ↵ 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3 Boekjaar. ↵ 

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot één januari. Het eerste verenigingsjaar loopt van negen juli tweeduizend tien tot één januari 2011.

 

Artikel 4 Doel en Middelen. ↵ 

De vereniging stelt zich ten doel  

 1. -het op een voor eenieder betaalbare wijze beheren van de passantenhaven Hargervaart in een zo natuurlijk mogelijke omgeving;
 2. -het in eigendom, verwerven, aanbrengen en instandhouden van de benodigde accommodatie.
 3. -en het verrichten van al wat hiermee verband houdt af daartoe bevordelijk kan zijn.
 4. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: alle wettelijk toegestane middelen.

   

  Artikel 5 Leden, buitengewone leden en donateurs. ↵ 

  De vereniging kent

  1. Ere leden
   • Ere-leden zijn leden die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op voorstel van het bestuur op grond van aan de vereniging in het algemeen bewezen belangrijke diensten, en / of wier naam bijdraagt tot de luister der vereniging( bv Ad Maarsse Jouke Minkema, Cees Roem)
  2. Gewone leden
   • Gewone leden zijn leden die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten door het bestuur.
  3. Buitengewone leden
   • Buitengewone leden zijn zij die niet tot het gewone lidmaatschap der vereniging kunnen worden toegelaten en als buitengewoon lid zijn toegelaten door het bestuur.
  4. Donateurs
   • Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage steunen.

   

  Artikel 6 Lidmaatschap. ↵ 

  1. Het lidmaatschap geeft aan elk niet geschorst lid het recht de Algemene Vergadering te bezoeken en aldaar een stem kunnen uitbrengen. Buitengewone leden en donateurs hebben eveneens toegang tot de Algemene Vergadering.
  2. Het lidmaatschap van een lid geeft hem/haar de plicht jaarlijks zijn/haar contributie te voldoen.
  3. Om lid der vereniging te worden moet men zich door middel van een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier bij de secretaris der vereniging aanmelden.
   Mensen die uit hoofde van hun functie de belangen van de vereniging kunnen schaden, worden niet toegelaten
  4. Aanvaarding. De wijze van aanvaarding wordt bij Huishoudelijk Reglement vastgesteld.
  5. Beëindiging. Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
   1. schriftelijk opzegging voor één oktober van het lopende verenigingsjaar aan de secretaris. De secretaris moet de opzegging binnen acht dagen bevestigen;
   2. overlijden;
   3. royement bij meerderheid uitgesproken door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur;
   4. royement door het bestuur wegens wanbetaling;
   5. royement door het bestuur wegens wangedrag

   

  Artikel 7 Geldmiddelen. ↵ 

  De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door:

  1. Contributies van leden, bijdrage der donateurs en de inkomsten uit ligplaatsen
  2. Erfstelling, legaten, schenkingen en toevallige baten. Het contributiebedrag van de leden bij te dragen, wordt in de jaarlijkse Algemene Vergadering vastgesteld.

   

  Artikel 8 Stemrecht. ↵ 

  Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Alleen het ere lid en het gewone lid hebben stemrecht. Per gewoon lid kan slechts één stem worden uitgebracht. Elk stemgerechtigd lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.

   

  Artikel 9 Vergaderingen. ↵ 

  De vergaderingen worden verdeeld in:

  1. algemene vergaderingen;
  2. bestuurs vergaderingen;
  3. andere vergaderingen;

  één en ander bij Huishoudelijk Reglement te regelen. Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel uiterlijk vier maanden na afloop van het verenigingsjaar. Het bestuur roept, met inachtneming van een oproepingstermijn van veertien dagen, de vergadering bijeen onder opgave van de te behandelen punten.

   

  Artikel 10 Bestuur. ↵ 

  Het bestuur wordt uit de leden gekozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden.

  De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.

  Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Jaarlijks treden twee bestuursleden af, voor het eerst in de in tweeduizend en dertien te houden jaarlijkse algemene vergadering.

  Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

  Het bestuur is belast met de leiding der vereniging en met de uitvoering van de besluiten der ledenvergadering.

  De vereniging wordt in en buiten rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van één hunner wordt de afwezige vervangen door de penningmeester.

  Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot  ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.

  Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Vergadering tot het aangaan van overeenkomsten en tot het kopen / vervreemden of bezwaren van registergoederen. Maar ook tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt, of tot zekerheidstelling voor een schuld  van een derde verbindt.

   

   

  Artikel 11 Wijzigingen. ↵ 

  De statuten kunnen alleen worden gewijzigd krachtens besluit ener algemene vergadering waar tenminste zestig procent ( 60% ) van de gewone leden aanwezig zijn, genomen met tenminste twee derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot wijziging genomen kan worden. Wijzigingen treden eerst in werking nadat ze notarieel zijn vastgelegd.

   

   

  Artikel 12 Huishoudelijk Reglement. ↵ 

  Aangelegenheden die niet in deze statuten zijn gereglementeerd, kunnen worden vastgesteld bij het Huishoudelijk Reglement. Het huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering en mag geen bepalingen bevatten in strijd met deze statuten.

   

  Artikel 13 Ontbinding. ↵ 

  Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarop tenminste drie vierde der stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee derde der geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot ontbinding genomen kan worden.

  Bij besluit tot ontbinding bepaalt de vergadering door wie de liquidatie zal geschieden en welke bestemming de bezittingen der vereniging zal worden gegeven, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 1702 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Artikel 14 Slotbepaling. ↵ 

  In alle gevallen waarin de statuten en het Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur, behoudens zijn verantwoordelijkheid ten opzichte van het Huishoudelijk Reglement tegenover de Algemene Vergadering.

  Voor alle gevolgen dezer, ook voor tenuitvoerlegging, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van akte dezer statuten.

   

  Aldus vastgesteld te Groet, op 12 februari 2011, door het oprichtingsbestuur


   
   

  WaterSportVereniging Hargervaart

  Hargervaart 4

  1871PL Schoorl

  Havenmeester:

  Telefoon : 06-42745193

  Aanwezig: 09:00 - 10:00 en 17:00 - 18:00

  Contactformulier

  Bankrekeningnummer:

  NL75 RABO 0131 3131 34

  Postadres:

  Kalf 82c

  1509AE Zaandam 

   

   

   

  WaterSportVereniging Hargervaart, kortweg WSVH, is een prachtige 1800 meter lange linthaven aan de Hargervaart waar de boten met een tussenruimte van 2 meter achter elkaar liggen en centraal in de omgeving van zee, zandstrand, duinen en bossen voorzien van diverse wandel en fietsroutes. Het zijn de vrijwilligers die de haven in topconditie houden zodat het fijn recreëren is. Meld je aan en beleef het mee!