Voorbereidingen

Alle leden en passanten zijn weer van harte welkom, seizoen 2024 is geopend en de havenmeesters zullen jullie met open armen ontvangen.


Statuten WSV Hargervaart

Index

 1. Naam en zetel
 2. Duur
 3. Boekjaar
 4. Doel en middelen
 5. Leden
 6. Lidmaatschap
 7. Geldmiddelen
 8. Stemrecht en elektronisch stemmen
 9. Vergaderingen
 10. Bestuur
 11. Wijzigingen
 12. Huishoudelijk reglement
 13. Ontbinding
 14. Slotbepaling
 15. Citeerartikel

 

Artikel 1 Naam en zetel. ↵ 

De vereniging draagt de naam: Watersportvereniging Hargervaart (WSV Hargervaart)
Zij heeft haar zetel in de gemeente Bergen en kiest domicilie ten huize van haar secretaris.

 

Artikel 2 Duur. ↵ 

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

 

Artikel 3 Boekjaar. ↵ 

Het boekjaar van de vereniging loopt van één januari tot één januari. Het eerste verenigingsjaar loopt van negen juli tweeduizend tien tot één januari 2011.

 

Artikel 4 Doel en Middelen. ↵ 

De vereniging stelt zich ten doel  

 1. -het op een voor eenieder betaalbare wijze beheren van de passantenhaven Hargervaart in een zo natuurlijk mogelijke omgeving;
 2. -het in eigendom, verwerven, aanbrengen en instandhouden van de benodigde accommodatie.
 3. -en het verrichten van al wat hiermee verband houdt af daartoe bevordelijk kan zijn.
 4. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door: alle wettelijk toegestane middelen.

   

  Artikel 5 Leden, buitengewone leden en donateurs. ↵ 

  De vereniging kent

  1. Ere leden
   • Ere-leden zijn leden die daartoe door de Algemene Ledenvergadering zijn benoemd op voorstel van het bestuur op grond van aan de vereniging in het algemeen bewezen belangrijke diensten, en / of wier naam bijdraagt tot de luister der vereniging( bv Ad Maarsse Jouke Minkema, Cees Roem)
  2. Gewone leden
   • Gewone leden zijn leden die tot het lidmaatschap der vereniging zijn toegelaten door het bestuur.
  3. Buitengewone leden
   • Buitengewone leden zijn zij die niet tot het gewone lidmaatschap der vereniging kunnen worden toegelaten en als buitengewoon lid zijn toegelaten door het bestuur.
  4. Donateurs
   • Donateurs zijn zij die de vereniging jaarlijks met een financiële bijdrage steunen.

   

  Artikel 6 Lidmaatschap. ↵ 

  1. Het lidmaatschap geeft aan elk niet geschorst lid het recht de Algemene Vergadering te bezoeken en aldaar een stem kunnen uitbrengen. Buitengewone leden en donateurs hebben eveneens toegang tot de Algemene Vergadering.
  2. Het lidmaatschap van een lid geeft hem/haar de plicht jaarlijks zijn/haar contributie te voldoen.
  3. Om lid der vereniging te worden moet men zich door middel van een daartoe door het bestuur beschikbaar gesteld formulier of het lidmaatschapsformulier via de website bij de secretaris der vereniging aanmelden.
   Mensen die uit hoofde van hun functie de belangen van de vereniging kunnen schaden, worden niet toegelaten
  4. Het bestuur beslist over de toelating  van een lid en bij niet-toelating kan de Algemene Vergadering alsnog tot toelating besluiten.
  5. Het lidmaatschap wordt beëindigd door:
   1. schriftelijk opzegging of opzegformulier via de website voor één oktober van het lopende verenigingsjaar aan de secretaris. De secretaris moet de opzegging binnen acht dagen bevestigen;
   2. overlijden;
   3. ontzetting bijj meerderheid uitgesproken door de ledenvergadering op voorstel van het bestuur;
   4. ontzetting door het bestuur wegens wanbetaling;
   5. ontzetting door het bestuur wegens wangedrag als bedoeld in het Huishoudelijk reglement

   

  Artikel 7 Geldmiddelen. ↵ 

  De geldmiddelen der vereniging worden gevormd door:

  1. Contributies van leden, bijdrage der donateurs en de inkomsten uit ligplaatsen
  2. Erfstelling, legaten, schenkingen en toevallige baten. Het contributiebedrag van de leden bij te dragen, wordt in de jaarlijkse Algemene Vergadering vastgesteld.

   

  Artikel 8 Stemrecht en elektronisch stemmen. ↵ 

  1. Alle leden hebben toegang tot de ledenvergadering. Alleen het ere lid en het gewone lid hebben stemrecht. Per gewoon lid kan slechts één stem worden uitgebracht. Elk stemgerechtigd lid kan zijn stem door een daartoe schriftelijk gevolmachtigd ander stemgerechtigd lid uitbrengen.
  2. Een stemgerechtigde kan het stemrecht ook uitoefenen door middel van een elktronisch communicatiemiddel, mits de stemgerechtigde via het elektronisch communicatiemiddel kan worden geïdentificeerd, rechtstreeks kan kennisnemen van de verhandelingen ter vergadering en het stemrecht kan uitoefenen. Stemmen die voorafgaand aan de algemene ledenvergadering via een elektronisch communicatiemiddel worden uitgebracht, doch niet op de dertigste dag voorafgaand aan de vergadering, worden gelijkgesteld met stemmen die ten tijde  van de vergadering worden uitgebracht.
  3. Het bestuur kan voorwaarden stellen aan het ebruik van een elektronisch communicatiemiddel. 

   

  Artikel 9 Vergaderingen. ↵ 

  1. De vergaderingen worden verdeeld in:
   • Algemene Leden Vergaderingen;
   • bestuurs vergaderingen;
   • andere vergaderingen;
  2. één en ander bij Huishoudelijk Reglement te regelen.
  3. Ieder jaar wordt tenminste één algemene vergadering gehouden en wel binnen zes maanden na afloop van het boekjaar.
  4. Het bestuur roept, met inachtneming van een oproepingstermijn van veertien dagen, de dag van oproeping en de dag an vergadering niet meegerekend, de vergadering bijeen onder opgave van de te behandelen punten. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister.

   

  Artikel 10 Bestuur. ↵ 

  1. Het bestuur wordt uit de leden gekozen door de jaarlijkse Algemene Vergadering. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige leden. Indien het aantal bestuursleden beneden de vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het bestuur is echter verplicht zo spoedig mogelijk een Algemene Leden Vergadering te beleggen waarin de open plaats  of de open plaatsen aan de orde komt. 
  2. De voorzitter wordt in functie gekozen, de overige functies worden door de bestuursleden onderling verdeeld.
  3. Het bestuur stelt een rooster van aftreden op. Jaarlijks treden twee bestuursleden af, voor het eerst in de in tweeduizend en dertien te houden jaarlijkse Algemene Leden Vergadering.
  4. Aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.
  5. Het bestuur is belast met de leiding der vereniging en met de uitvoering van de besluiten der ledenvergadering.
  6. Bestuurders moeten zich bij de vervulling van hun taak richten naar het belang van de vereniging. Bij een tegenstrijdig belang mag een bestuurder niet delnemen aan de beraadslaging en besluitvorming over het desbetreffende onderwerp.
  7. Bestuurders hebben altijd het recht om de algemene vergadering te adviseren over een besluitdat moet worden genomen. Ook als de bestuurder vervolgens zelf mogen meestemmen als lid.
  8. Een bestuurder mag niet mer stemmen uitbrengen in een bestuursvergadering dan de andere bestuursleden tezamen.
  9. De vereniging wordt in en buiten rechtens vertegenwoordigd door de voorzitter en de secretaris. Bij afwezigheid van één hunner wordt de afwezige vervangen door de penningmeester.
  10. Elk bestuurslid kan te allen tijde door de Algemene Ledenvergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot  ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
  11. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de Algemene Leden Vergadering tot het aangaan van overeenkomsten en tot het kopen / vervreemden of bezwaren van registergoederen. Maar ook tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt of zich voor een derde sterk maakt, of tot zekerheidstelling voor een schuld  van een derde verbindt.
  12. Bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden berust het bestuur tijdelijk bij een daarvoor door het bestuur ingestelde continuïteitscommissie of de door deze commissie aan te wijzen personen. Voor de gedurende deze periode verrichte bestuursdaden worden door de aangewezen personen met een bestuurder gelijk gesteld. De commissieleden van de continuïteitscommissie worden bij bestuursbesluit benoemd uit de leden. De taak van deze commissie of de daar deze commissie aan te wijzen personen is het tijdelijk waarnemen van de taken van het bestuur en het zo spoedig mogelijk beleggen van een Algemene Leden Vergadering waarin nieuwe bestuurders kunnen worden benoemd.
  13. Onder belet wordt in deze statuten in ieder geval verstaan de omstandigheden dat de bestuurder gedurende een periode van meer dan zeven dagen onbereikbaar is door ziekte of andere oorzaken.
  14. In geval van faillissement van een rechtspersoon is iedere bestuurder tegenover de boedel hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.
  15. Niet aansprakelijk is de bestuurder die bewijst dat de onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur niet aan hem te wijten is en dat hij niet nalatig is geweest in het treffen van maatregelen om de gevolgen daarvan af te wenden. 

   

  Artikel 11 Wijzigingen. ↵ 

  De statuten kunnen alleen worden gewijzigd krachtens besluit ener algemene vergadering waar tenminste zestig procent ( 60% ) van de gewone leden aanwezig zijn, genomen met tenminste twee derde der aldaar uitgebrachte geldige stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot wijziging genomen kan worden. Wijzigingen treden eerst in werking nadat ze notarieel zijn vastgelegd.

   

   

  Artikel 12 Huishoudelijk Reglement. ↵ 

  Aangelegenheden die niet in deze statuten zijn gereglementeerd, kunnen worden vastgesteld bij het Huishoudelijk Reglement. Het huishoudelijk Reglement wordt vastgesteld en gewijzigd door de Algemene Ledenvergadering en mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch in strijd met deze statuten.

   

  Artikel 13 Ontbinding. ↵ 

  Tot ontbinding der vereniging kan worden besloten op een speciaal daartoe bijeengeroepen ledenvergadering, waarop tenminste drie/vierde der stemgerechtigde leden vertegenwoordigd is, en met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen. Is het vereiste aantal stemgerechtigde leden niet vertegenwoordigd dan moet binnen dertig dagen een nieuwe vergadering worden uitgeschreven, waarop, ongeacht het aantal aanwezige stemgerechtigde leden, met een meerderheid van twee/derde der geldig uitgebrachte stemmen het besluit tot ontbinding genomen kan worden. Bij besluit tot ontbinding bepaalt de vergadering door wie de liquidatie zal geschieden en welke bestemming de bezittingen der vereniging zal worden gegeven, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 2:23 van het Burgerlijk Wetboek.

   

  Artikel 14 Slotbepaling. ↵ 

  In alle gevallen waarin de statuten of Huishoudelijk Reglement niet voorzien beslist het bestuur de Algemene Vergadering.

   

  Artikel 15 Citeerartikel.

  Voor alle gevolgen dezer, ook voor tenuitvoerlegging, wordt woonplaats gekozen ten kantore van de bewaarder van akte dezer statuten. Voor het overige blijven de statuten ongewijzigd van kracht.

   

  Aldus vastgesteld te Velzen, op 24 mei 2022


   
   

  WaterSportVereniging Hargervaart

  Hargervaart 4

  1871PL Schoorl

  Havenmeester:

  Telefoon : 06-42745193

  Aanwezig: 09:00 - 10:00 en 17:00 - 18:00

  Contactformulier

  Bankrekeningnummer:

  NL75 RABO 0131 3131 34

  Postadres:

  Kalf 82c

  1509AE Zaandam 

   

   

   

  WaterSportVereniging Hargervaart, kortweg WSVH, is een prachtige 1660 meter lange linthaven met een diepgang van 1.20 meter en vanaf  het Noord-Hollandskanaal richting Hargervaart te bereiken met een maximale doorvaarthoogte van 3.30 meter. Aan de Hargervaart kunnen vaartuigen met een tussenruimte van 2 meter achter elkaar afgemeerd worden. De haven ligt centraal in de omgeving van zee, zandstrand, duinen en bossen voorzien van diverse wandel en fietsroutes. Het zijn de vrijwilligers die de haven in topconditie houden zodat het fijn recreëren is. Meld je aan en beleef het mee!